GAZETELER

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ANKET

 • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Salı, May.28.2019 - 09:47
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

3 KALEM NÜKLEER TIP MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ -AMASYA SABUNCUOĞLU SEREFEDDİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 Kalem Nükleer Tıp Malzeme Alımı alım 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 20191227782

1 -İdarenin

a) Adresi • KİRAZLIDERE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ 05200 MERKEZ AMASYA MERKEZ/AMASYA

 1. Telefon ve faks numarası        • 3582184000 - 3582120001
 2. Elektronik Posta Adresi    • amasyadhs2@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

• 3 Kalem Nükleer Tıp Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.             

b) Teslim yeri

• Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve                                                   Araştırma Hastanesi

 

c) Teslim tarihi

• Malın I işin teslim süresi 1 (bir) yıldır.. Amasya Üniversitesi

Sabuncuoğlu           Şerefeddin      Eğitim ve        Araştırma Hastanesinde başlanacaktır. Sözleşme süresi içesinde hastane ihtiyaçları doğrultusunda malzemeler teknik şartname hükümleri doğrultusunda peyderpey olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Birimine teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden

3- İhalenin

itibaren 1 (bir) yıldır.

a) Yapılacağı yer

• Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satıalma Birimi Kirazlıdere Mahallesi, Terminal Cd. No:37 Amasya

b) Tarihi ve saati

• 11.06.2019 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4,1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tam Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekli, teklif edilecek malzemenin tedarikçisi değil ise teklif dosyasında teklif edeceği ürünün bayisi olduğunu belgelendirmelidir. Ayrıca bahsedilen tüm kayıt işlemlerinin tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunulacaktır.
 2. Ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait UBB/ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
 3. Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerIendirme dışı bırakılacaktır.

ç) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için TİTUBB/ÜTS kaydı aranmayacaktır.

 1. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler Satış Merkezi Yetki Belgesi ihale dosyasında sunacaktır.

e)istekliler teklif ettiği ürünün genel adı yanında marka/tip/no/boyut gibi özelliklerini;varsa Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodu ve fiyatını açık olarak belirteceklerdir. f)Soğuk kitler için istekliler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden ürün tescil belgesi almış olmaları gerekmektedir.Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği gereğince firmaların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne ürün ruhsat başvurusu yaptıklarına dair belgeyi eklemeleri gerekmektedir. g) Teklif ile birlikte soğuk kitlerin prospektüs bilgilerini Türkçe ve ayrıntılı olarak (kalite kontrol bilgilerini de içerecek şekilde) verilecektir. ğ) Teklif edilecek radyoaktif madde ve kitleri için "T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kontrol belgesi veya ürünün ruhsatı veya ruhsat yazıları yada ruhsata başvuru yaptıklarına dair yazıları ve tescil belgeleri ve gerekli olanlar için ayrıca "TAEK İzin Belgesi" ihale dosyasında sunulacaktır. * Kalibrasyon tarihinden önceki 5 gün, kalibrasyon günü ve bunu izleyen en az 10 gün için aktivitelerini (mCİ-MBq) gösteren, üretici firmanın orjinal kataloğu ihale dosyasında sunacaklardır.

 

4,12. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4,1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

A. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)Teklif edilen malzemelerin her birinden en az bir adet numune ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (168 saat ) içinde Nükleer Tıp Bölümüne verilecektir. Belirtilen süre içinde numunelerini getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

b)Teknik şartnameye cevap yazısı: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri red edilecektin

5,Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli mali teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satıalma Birimi Kirazlıdere Mahallesi, Terminal Cd. No:37 Amasyaadresinden satın alınabilir.

 

ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR250001200930000005000059 Halkbank Amasya Şb. yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. ihale dokümanınm posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi - Kirazlıdere Mahallesi, Terminal Cd. No:37

 

Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin 963'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açşdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 


Bu haber 279 defa okundu.

Benzer Haberler

Yetenekli öğrencilere iş imkanı için protokol imzaladı

Yetenekli öğrencilere iş imkanı için protokol imzaladı Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, Silverline Endüstri ve Tic. Aş. Ve Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılacak okul işletme işbirliği protokolü 23 Ağustos’ta saat 10.00’da Ticaret ve Sanayi Odasında paydaşların katılımı ile gerçekleşti. 

Cumartesi, Ağu.24.2019 - 08:56

Vali Yardımcısı Burakgazi’den Başkan Sarı’ya veda ziyareti

Vali Yardımcısı Burakgazi’den Başkan Sarı’ya veda ziyareti

Adana Vali Yardımcılığı görevine atanan Ferhat Burakgazi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.


Cumartesi, Ağu.24.2019 - 08:54

“Ülke gerçeklerini dikkate alarak, teklif sunduk”

“Ülke gerçeklerini dikkate alarak, teklif sunduk”

Büro Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Cahit Çinpolat, Memur Sen bir taraftan üyelerinin özlük ve mali haklarını düşünürken diğer taraftan ülke gerçeklerini dikkate alarak Kamu İşveren Heyeti'ne teklif sunmuştur dedi.


Cumartesi, Ağu.24.2019 - 08:54

Oda Başkanlarından Acar’a ziyaret

Oda Başkanlarından Acar’a ziyaret

Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsa Köse, Şoförler Odası Başkanı Mürsel Çapkın ve Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Aydın Bozkurt; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar’ı makamında ziyaret etti.


Cumartesi, Ağu.24.2019 - 08:53

Keşvelioğlu, “Kalpteki merhamet sadaka ile yeşerir”

Keşvelioğlu, “Kalpteki merhamet sadaka ile yeşerir” Geçmişten günümüze kadar gelen ve bize ecdadımızdan yadigar kalan sadaka geleneği, camilerde bağış kutusu adı altında yaşatılmaya çalışılıyor. 

Cumartesi, Ağu.24.2019 - 08:52
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://www.objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.