Su Yapıları Yaptırılacak

                                                                                                                       SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR   ...

                                                                                                                       SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
                                                                                                                   DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAMSUN

Amasya Merzifon Paşa Göleti Sulaması Yenileme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN:2024/361619

 

1-İdarenin
a) Adı:DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAMSUN
b) Adresi:Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İlkadım/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası:3622307900 - 3622340387
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Amasya Merzifon Paşa Göleti Sulaması Yenileme
b) Niteliği, türü ve miktarı:312 ha tarım arazisine sulama hizmetinin verilebilmesi için gerekli basınçlı borulu sulama şebekesinin yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Amasya İli – Merzifon İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 7.Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliğidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması 
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kalemi Noİş Kalemini Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
PGS -30Ø355 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması3,56%5,34%2,3
PGS -46DN 100 Pompajlı Ara Tahliye Yapısı (Tip 1P) İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi0,90%1,36%0,6
PGS -52DN 400 (Ø 100 Hava Vanalı Memba veya Mansapta, Normal/Geniş Kitleli) Hat Kapama Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 4-5-6-7)0,66%0,98%0,4
PGS -53550x550 mekanik el kumandalı karesel sürgülü vana temini ve yerleştirilmesi3,98%5,98%2,6
PGS -61İşletme Bakım Yolu Teşkili0,91%1,37%0,6

 

İş Kalemi Noİş Kalemini Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Grup AdıPGS – 01~03 Toplamı0,82%1,24%0,5
PGS - 01Ø110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 02Ø110 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 03Ø110 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 04~05 Toplamı0,60%0,90%0,4
PGS - 04Ø125 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 05Ø140 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 06~09 Toplamı2,63%3,95%1,7
PGS - 06Ø160 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 07Ø160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 08Ø160 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 09Ø160 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 10~11 Toplamı1,56%2,34%1
PGS - 10Ø180 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 11Ø180 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 12~15 Toplamı3,81%5,71%2,5
PGS - 12Ø200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 13Ø200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 14Ø200 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 15Ø200 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 16~19 Toplamı4,96%7,44%3,2
PGS - 16Ø225 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 17Ø225 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 18Ø225 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 19Ø225 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 20~22 Toplamı3,42%5,14%2,2
PGS - 20Ø250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 21Ø250 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 22Ø250 mm Anma Çapında 16 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 23~27 Toplamı5,99%8,99%3,9
PGS - 23Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 24Ø280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 25Ø280 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 26Ø280 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 27Ø280 mm Anma Çapında 16-20 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 28~29 Toplamı1,26%1,90%0,8
PGS - 28Ø315 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 29Ø315 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 31~32 Toplamı5,49%8,23%3,5
PGS - 31Ø400 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 32Ø400 mm Anma Çapında 12,5 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 33~34 Toplamı5,66%8,48%3,6
PGS - 33Ø450 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 34Ø450 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 35~36 Toplamı20,50%30,74%11,4
PGS - 35Ø630 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
PGS - 36Ø630 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini, Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması   
Grup AdıPGS – 37~42 Toplamı8,02%12,04%5,2
PGS - 37Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı (3 m <= İ.B.) Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-1)   
PGS - 38Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı (3 m <= İ.B.) Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi(Tip 3)   
PGS - 39DN 50/80/100/150 Hava Vanalı Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-9)   
PGS - 40DN 50 Hava Vanalı Hat Sonunda Tek Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-13)   
PGS - 41DN 50 Hava Vanalı Hat Sonunda Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-14)   
PGS - 42Hat Sonunda Pompajlı Tahliye Çift Çıkışlı Ultrasonik Sayaçlı Düşük/Yüksek Basınçlı Su Alma Vana Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-24)   
Grup AdıPGS – 43~45 Toplamı0,70%1,04%0,4
PGS - 43DN 50 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1A)   
PGS - 44DN 80 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1A)   
PGS - 45DN 150 Hava Vanası Koruma Yapısı İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1A)
 
   
Grup AdıPGS – 47~51 Toplamı2,02%3,04%1,3
PGS - 47DN 200 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz)  İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)   
PGS - 48DN 250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz)  İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)   
PGS - 49DN 300 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanalı-Yol Geçişli/Geçişsiz)  İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 1-2-3-4)   
PGS - 50DN 250 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz)  İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)   
PGS - 51DN 300 mm Hat Ayrım Yapısı (Hava Vanasız-Yol Geçişli/Geçişsiz)  İnşaatı ve Her Türlü Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip 5-6-7-8-9-10-11-12)   
Grup AdıPGS – 54~56 Toplamı0,23%0,35%0,4
PGS - 54Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana temini ve yerleştirilmesi   
PGS - 55Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz temin ve yerleştirilmesi   
PGS - 56Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması   
Grup AdıPGS – 57~58 Toplamı0,78%1,16%0,5
PGS - 57Demir kapı, kepenk, pencere, merdiven, korkuluk vd. çeşitli demir işleri yapılması yerine konulması   
PGS - 58Açıkta cebri boru temini ve montajı   
Grup AdıPGS – 59~60 Toplamı1,54%2,30%1
PGS - 59Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)   
PGS - 60Açıkta nervürlü betonarme demiri ve çelik hasırın temini ve yerine konulması   


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete

#ilangovtr

Basın No ILN02010585

03 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Objektif Amasya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Objektif Amasya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Objektif Amasya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Objektif Amasya değil haberi geçen ajanstır.